Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en

Automatiseren (Handelsondernemingen)

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te „s-Gravenhage op 6 december 2011

onder nr. 90/2011

Uitgegeven door

FEDA

Postbus 190

2700 AD Zoetermeer

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen

tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door

de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van

kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-,

aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet

aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;

- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of

door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen

overeengekomen technische wijze;

- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging

naar deze voorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is

gericht;

In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

- dienst: de aanneming van werk.

3. Indien in een bepaling wordt gerefereerd aan “deze voorwaarden”, wordt daarmee

tevens bedoeld de aanvullende Feda-voorwaarden inzake fabricage, - montage –en

installatie en inzake systeem integratoren.

Art. II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de

opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de

dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer,

onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke

opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al

dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de

overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem

boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde

werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de

opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door

hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en

overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op

levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding,

behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek

wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de

kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge

voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de

overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door

hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in

rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk

zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige

toepassing.

4. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening

gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,

gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d.

vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn

opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de

opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem

vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur,

beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien

daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de

informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de

opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening gebracht. De

opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de

uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming

van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of

gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de

opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de

werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de

overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling

dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd

gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de

overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

2. De opgegeven levertijd geldt steeds bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde

van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige

levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde

materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten

gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de

uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd,

wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien

keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in

de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat

de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de

gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-

/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van

de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging

die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen

door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting

of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer

dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan

16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding

de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer

ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor

het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door

hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het

geleverde product overeengekomen prijs. Indien de levertijd slechts voor een

gedeelte van het product wordt overschreden, wordt de schadevergoeding

berekend op basis van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het

gedeelte van het product dat niet is geleverd. Tenzij de opdrachtgever gebruik

maakt van zijn bovengenoemd recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de

levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder

rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter

uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Keuring

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering

als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is

overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien

deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde

klachten is verstreken of indien het product eerder voor commerciële productie in

gebruik wordt genomen wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene

gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht

deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal

zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

3. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn

garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de bepalingen inzake keuring en

overname-beproeving elke vordering van de opdrachtgever terzake van een

tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. VIII Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de

opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit

product mocht ontstaan, behalve indien en voor zover de schade aan opzet of

bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van

de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in

verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de

daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De

naleving van nationale verordeningen en wetten betreffende de uitvoer is voor

rekening en risico van opdrachtgever en is geen geldige reden om in verzuim te

blijven met afname.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de

eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de

opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of

werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de

opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in geval van een beroep op lid 2 gerechtigd zijn tot

ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de

opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de

gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen

door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel

benodigde demontage.

4. Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden verplicht de opdrachtgever

zich om op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan

het vestigen van een bezitloos pandrecht op producten die door betaling

in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan of op producten

waarin geleverde producten zijn verwerkt en/of waarvan zij bestanddeel

zijn geworden. 

5. Op alle producten die zich van of namens de opdrachtgever onder de

opdrachtnemer bevinden, heeft de opdrachtnemer een retentierecht zolang de

opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft

voldaan.

Art. IX Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs

geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is

gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten

kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te

leveren en deze deelleveringen te factureren.

5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt

hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder

enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te

brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende

wettelijke rente, zoals in art. 6:119a art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld,

en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten.

Art. X Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel

voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een

dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal,

voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever

bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn

opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de

door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van

gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De termijn van 12 maanden

is gebaseerd op inbedrijfstelling gedurende niet meer dan 8 uur per dag

gedurende 5 dagen per week. Indien de mate van het dagelijks gebruik van het

product hoger is dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid

verminderd.

2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden

weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan

niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel

ter vervanging, een en ander steeds uitsluitend ter keuze van de opdrachtnemer.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin

omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en

verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe

garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt

zodra 24 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn

verstreken.

3. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke

diensten wordt geen garantie gegeven.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel

of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel

ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door

derden;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de

toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen

respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter

bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke

instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van de door of namens de

opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de

derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de

derde verstrekte garantie is verstreken;

i. het aansluiten van de geleverde producten op een leidingnet, dat niet voldoet

aan de door de opdrachtnemer gestelde normen;

j. het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten/smeermiddelen,

het gebruik van verontreinigde en natte perslucht, vuil in het product, of

gebruik in een agressieve of anderszins ongeschikte omgeving.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige

verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of

uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer

met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook

genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke

goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie, wijzigen of andere

werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke

aanspraak uit hoofde van garantie.

6. Reclamering terzake gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking

daarvan, binnen de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Ingeval

van ontdekking op de laatste dag van de garantietermijn dient reclamering

uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke

vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak

tegen de opdrachtnemer voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen binnen 1

jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen

onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten

eigendom van de opdrachtnemer.

8. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn

garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die

voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XI Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in

artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de

opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend

uit art. X is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een

laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van

deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn

verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening van de

opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door

een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door

de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door

vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen

van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat

deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product

overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,

zal de opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis

stellen. Na deze kennisgeving:

a. heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product

overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het

product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de

voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

b. kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de

opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt,

door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst

ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het

geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem

geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het

geleverde product overeengekomen prijs.

De opdrachtgever dient binnen 1 jaar na de tijdige reclame aanspraak te maken

op de onder lid 2 a en b genoemde rechten op straffe van verval van rechten.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding

behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in

art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de

opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de

levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door nietlevering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor

bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van

enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer,

uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben,

wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent,

geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk

schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van

schade.

Art. XII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke

van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze

ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die

nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede,

voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,

burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,

brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens

leveranciers.

Art. XIII Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van

overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst

hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te

schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij

tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde

daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de

opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering

van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking

genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken,

zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In

geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling

van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen

zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze

zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor

diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of

bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de

opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van

betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf

van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid

terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de

opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen

een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De

opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van

de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige

verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of

uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer

evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de

overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd

om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde,

in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en

andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In

geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats

van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de

opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de

opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige

schadevergoeding gehouden.

Art. XIV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop

deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van

nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de

bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een

Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer

bevoegd zijn.

Art. XV Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in

Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.